Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất
kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

Quyền sở hữu

Cờ Vua Sài Gòn và các bên khác là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ
được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn
mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Cờ Vua Sài Gòn hoặc bên sở hữu chúng.
Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại
trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay
công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được Cờ Vua Sài Gòn chấp thuận trước bằng văn
bản.

Không bảo đảm

Tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này được cung cấp
theo đúng nguyên trạng, theo nguyên trạng được cung cấp. Cờ Vua Sài Gòn không bảo đảm tính chính xác,
phù hợp và hoàn thiện của tài tiệu, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm
đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định
của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với trang web này và
tài liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các
bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị
nhiễm virút.

Rủi ro và cách thức xử lý

Các bên được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ
nghĩa vụ được nêu trong các Điều khoản và điều kiện này do các nguyên nhân bao gồm nhưng
không giới hạn bởi lệnh khẩn của Chính phủ, hoạt động của tòa án hoặc chính phủ, các quy định
khẩn cấp, các hành động phá hoại, bạo loạn, khủng bố, đình công, tranh chấp lao động, thiên tai,
cháy nổ, mất điện, sự cố nghiêm trọng liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính, giao trễ
các thiết bị, hành động của bên thứ ba, hoặc sự chậm trễ, gián đoạn trong quá trình thực hiện vượt
quá khả năng kiểm soát của đương sự.Trường hợp phát sinh vấn đề nghiêm trọng khiến cho hệ
thống máy tính của phụ huynh và học viên hư hỏng một phần hoặc toàn bộ mà không phải do lỗi
của Cờ Vua Sài Gòn hoặc phụ huynh/học viên, Cờ Vua Sài Gòn sẽ hỗ trợ phụ huynh và học viên trong việc phục hồi lại
các dữ liệu đã mất hoặc hư hại

Thư điện tử

Cờ Vua Sài Gòn không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến chúng tôi qua Internet sẽ được bảo đảm một cách
hoàn toàn. Cờ Vua Sài Gòn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu
nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho Cờ Vua Sài Gòn, hoặc nếu Cờ Vua Sài Gòn gửi thư điện tử qua Internet cho người
sử dụng theo yêu cầu của họ. Cờ Vua Sài Gòn không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các
thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Điều chỉnh

Tùy từng thời điểm có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo trên
website.

Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các Điều khoản và điều kiện. Bất kỳ bất đồng nào phát sinh
trong quá trình thực hiện sẽ được giải quyết theo nguyên tắc thương lượng và hòa giải. Nếu bất
đồng không thể được giải quyết theo phương pháp thương lượng hòa giải thì sẽ được Tòa án có
thẩm quyền giải quyết.

Luật áp dụng

Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa theo Luật hiện hành của Việt Nam.Tất cả
Điều khoản và Điều kiện được làm thành bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.Trong trường hợp có bất kỳ
xung đột nào giữa hai bản, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng